بیمه سپرده زندگی

بیمه ملت برای اولین بار با ارائه بیمه سپرده زندگی به دنبال کاهش نوسانات مالی وارده به خانواده‌ها و افراد با هر سطح درآمد و هر نوع توان پرداخت حق بیمه است.
این بیمه‌نامه ضمن ارائه پوشش‌های مناسب در برابر مشکلات ناشی از فقدان احتمالی سرپرست خانواده، همزمان می‌تواند به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری عمل کند. برای رفاه حال مشتریان محترم و تســهیل فرآیندانتخاب  محصــول، این بیمـه‌نامــه با شرایط زیر ارائه می‌شود:

مزایای سرمایه‌گذاری در بیمه سپرده زندگی

۱- پرداخت سـود سالیانه حاصل از سرمایه‌گذاری، ۱۶ درصـد برای دو سال نخسـت، ۱۳ درصد برای دو سـال دوم و ۱۰ درصد برای مدت مازاد بر چهار سال.

۲- پرداخت سود حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی الحساب
۳- امکان پرداخت حق‌بیـمه ســپرده در هر زمان و به میزان دلخواه.

۴- پرداخت وام به بیمه‌گذار، بدون نیاز به معرفی ضامن و یا دریافت وثایق ملکی، پس از پایان سال دوم قرارداد.
۵- امکان استفاده از سرمایه اندوخته در مواردی چون تامین هزینه تحصیل، کمک هزینه ازدواج و مسکن، ایجاد سرمایه کسب و کار و مانند آن.
۶- امکان پرداخت کل مبلغ سرمایه ‌گذاری به صورت یکجا در پایان دروه به بیمه‌گزار
۷- امکان تبدیل بیمه ‌نامه به بیمه مستمری (بازنشستگی) در پایان مدت قرارداد.

مزایای بیمه‌ای در بیمه سپرده زندگی

  1. پـرداخت ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال تحـت عـنـوان سـرمایه فـوت به ذینفع بر اسـاس انتخـاب بیمه‌گزار در صورت فوت بیمه‌شده.
  2. پرداخت سرمایه فوت بر اثر حادثه تا ۳ برابر سرمایه فوت و سقف ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه
  3. پرداخت ۳۰ درصـد سـرمایه فوت تا حداکثر مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت غرامتی و بلاعوض در صورت ابتلای فرد بیمه‌شده به امراض خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق (کرونر)، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن.
  4. پرداخت سرمایه از کارافتادگی حداکثر معادل ۲ برابر سـرمایه فوت، تا سقف ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، در صورت از کار افتاده شدن کامل و دائم بیمه‌گزار بر اثر حادثه.
  5. امکان انتقال مزایا به غیر و پرداخت سرمایه به افراد مورد نظر بیمه‌گزار.
  6. امکان برقـراری پوشـش‌های بیمه‌ای از بدو تولد تا ۷۰ سالگی.
  7. امکان صدور الحاقیه مالی به منظور ایجاد هرگونه تغییر در شرایط مالی بیمه‌نامه مانند افزایش/کاهش حق بیمه، سرمایه فوت، سرمایه فوت بر اثر حادثه و…
  8. سـامانه شـخصی بیمـه‌گـزار برای پیـگیری وضـعیت بیمـه‌نـامه، پرداخت حق بیمه به صورت الکترونیکی و مشاهده صورتحساب.
  9. معافـیت از مالیات بر ارث و درآمد براساس مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ قوانین مالیات‌های مستقیم.
  10. پوشش موقت فوت تا زمان صدور بیمه‌نامه به صورت رایگان
Click to toggle

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Click to toggle

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

ارتباط با ما

No tags for this post.
×